Bilim, denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler, yasalar ve kuramlar oluşturma ve bunları doğrulamaya ve yanlışlamaya çalışma çabasıdır. Kökeninde insanın kendisini, toplumu ve bir bütün olarak evreni anlama çabası bulunur. Bu çaba, olgusal, mantıksal, nesnel, eleştirel, öndeyişsel ve ilişkisel düşünüşü esas alır. Bu nedenle, bilimin işleyişinde dogmatizm değil, eleştirellik, tek tek olguları sıralamak değil nedensel bağlantılar kurmak esastır. Bilim insanları nesneler dünyasını inceler, deneyler ve gözlemler yaparlar. Bilgi üretir, hipotezler, kuramlar ileri sürerler ve yasalar tanımlarlar. Üretilen bilgi, ileri sürülen hipotez ve teoriler daima sınanırlar. Üretilen bilgiler ve fikirler bilim dergilerinde kitaplarda ve kongrelerde yayımlanır. İnsanı, doğayı ve çevreyi ilgilendiren konuların tümü bilim süzgecinden geçerek anlam ve gerçeklik kazanır. Bilim dünyası ile tanışan insanlık bugününe ve geleceğine sahip çıkmanın en önemli unsuruna sahip olur. Bilimsel düşüncenin halk içinde yaygınlaşması toplumun topyekün kalkınması için temel koşuldur.